Numer jeden Auto Detailing

Jedn? z us?ug, wykonywanych w ramach auto detailingu jest glinkowanie.

Glinkowanie polega na dog??bnym oczyszczeniu lakieru lub innej pow?oki z r??nego rodzaju nieczysto?ci np. resztki zabitych owad?w, naloty rdzy, sadza, ?ywica, drobiny asfaltu oraz r??nego pochodzenia py?.

Nale?y u?ci?li?, ?e wykonanie samego glinkowania nie usuwa rys, ale wydobywa z nich nieczysto?ci, nie zmniejszaj?c grubo?ci pow?oki lakierniczej.

W zwi?zku z tym mo?na glinkowanie bezpiecznie zleca? od czasu do czasu bez ryzyka, ?e uszkodzimy przez to jako?? pow?oki lakierniczej naszego auta.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki poza standardowym glinkowaniem, mo?na r?wnie? zleci? wykonanie tej us?ugi wraz z korekt? lakieru, pozwalaj?c? wyeliminowa? do 70% zarysowa?.

W Auto Detailing Grodzisk Mazowiecki mo?liwe jest wykonanie us?ugi na?o?enia polimeru.

Pow?oka polimerowa to specjalny preparat zawieraj?cy sk?adniki pochodzenia organicznego i nieorganicznego, kt?ry nale?y na?o?y? w odpowiedni spos?b na lakier samochodowy.

Cho? pow?oka ta jest cieniutka (jej grubo?? po aplikacji to dziesi?tne cz??ci milimetra!), to stanowi pow?ok? chroni?c? lakier przed dzia?aniem szkodliwych czynnik?w zewn?trznych. Dlatego te? spe?nia r??ne funkcje:

* ?wietnie zabezpiecza auto nie tylko przed brudem, ale te? przed kwasami, zadrapaniami, promieniowaniem UV i substancjami chemicznymi.

* Zapewnia idealn? ochron? lakieru, nadaj?c mu dodatkowo wyrazisto??.

* Wyg?adza powierzchni? bez niepotrzebnych hologram?w i odbi?.

Indywidualne polimery s? mniejsze od cz?steczek wody , co sprawia, ?e maj? w?a?ciwo?ci hydrofobowe, czyli odpychaj? od siebie cz?steczki wody. Z tego powodu powierzchnia zabezpieczona polimerami jest wodoodporna a pojazd d?u?ej jest czysty, bo brud z trudem do niej przylega.

A gdy samoch?d w ko?cu jednak ulegnie zabrudzeniu, to dzi?ki tej pow?oce ?atwiej go b?dzie umy?.

Pomimo, ?e du?o r??nych spraw mo?e wp?yn?? na decyzj? o zakupie auta, to u jej podstaw zawsze b?dzie ch?? posiadania w?asnych czterech k??ek. Nale?y jeszcze doda?: ?rodka lokomocji, kt?ry nas nie zawiedzie, dlatego te? wszyscy wiemy, ?e przegl?dy techniczne, to sprawa podstawowa.

Ale wi?kszo?? z nas ? posiadaczy samochod?w ? wola?aby r?wnie?, aby nasze auta dobrze prezentowa?y si? nie tylko, gdy s? nowe, ale zawsze. Rozwi?zaniem mo?e by? auto detailing.

Jest to pakiet us?ug skierowanych na wygl?d pojazdu. Do tego zestawu zalicza si? precyzyjne r?czne mycie auta i czyszczenie jego wn?trza. Potem kolej na glinkowanie i polerowanie , kt?re ma poprawi? wygl?d lakieru. Mo?na tak?e zabezpieczy? go na przysz?o?? poprzez na?o?enie pow?oki polimerowej, kt?ra chroni? b?dzie lakier przed szkodliwym dzia?aniem czynnik?w zewn?trznych.

Po takim auto spa, ka?dy pojazd b?dzie ?wietnie si? prezentowa?, nawet je?li na liczniku ma ju? wiele tysi?cy przejechanych kilometr?w.

auto detailing
auto detailing
auto detailing
auto detailing
https://najlepszycarwash534.blogspot.com/
https://najlepszycarwash534.blogspot.com/2022/07/najlepszy-car-wash.html

https://numerjedenautodetailing682.blogspot.com/